Daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitosti) se skládá ze dvou dílčích daní – daně ze staveb a daně z pozemku. Každá z daní má odlišný způsob danění. Povinnost platit tyto daně vzniká na základě vlastnického nebo uživatelského vztahu k majetku a jejich úhrada je vyžadována bez ohledu na příjmy vlastníka.

Základem daně ze stavby a jednotek je výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2, a to podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období. Jde-li o byt nebo o samostatný nebytový prostor, je základem daně výměra podlahové plochy bytu v m2 nebo výměra podlahové plochy samostatného nebytového prostoru v m2 vynásobená místním koeficientem. Základ daně z pozemků je buď hodnotový (v Kč) nebo vyjádřený ve fyzických jednotkách (m2) v závislosti na typu pozemku.

Pokud roční daň z nemovitých věcí nepřesáhne částku 5000 Kč,  je splatná najednou, a to do 31. května běžného zdaňovacího období. Pokud je daň vyšší než 5000 Kč, můžete ji splatit ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a 30. listopadu běžného zdaňovacího období. Můžete ji samozřejmě také zaplatit najednou do 31. května.

Pokud celková daň z nemovitých věcí u jednoho poplatníka a u jednoho správce daně činí méně než 30 Kč, daňové přiznání se podává, daň se vyměří, ale nepředepíše se k úhradě.

Kdo MUSÍ podat daňové přiznání?

  • Vlastník pozemku
  • Nájemce nebo pachtýř pozemků
  • Uživatel pozemků není-li např. vlastník pozemku znám
  • Vlastník stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru

Kdo NEPODÁVÁ daňové přiznání?

  • Pokud jste už daňové přiznání podávali
  • Byla daň vyměřena z moci úřední v některém z předchozích zdaňovacích období a nedošlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, nové daňové přiznání nepodáváte a finanční úřad vám sám pošle předpis k zaplacení daně. V takovém případě se tedy vyměří daň k 31. lednu běžného zdaňovacího období ve výši poslední známé daně.
  •  Pokud se pouze změní koeficienty

Dokdy je nutné daňové přiznání podat ?

Daňové přiznání je nutné podat do 1. února. V případě, že se opozdíte, máte ještě tolerovanou lhůtu dalších pěti dní, během kterých Vám ještě nehrozí penále. Opozdíte-li se více, úroky z prodlení činí 0,05 % stanovené daně za každý den, kdy se opozdíte, maximálně však 5 % (nebo 300 000 Kč).

Změna platná pro rok 2021. Přiznání k dani z nemovitých věcí bude možné bez sankcí podat do 1. dubna namísto 1. února. Termín zaplacení daně zůstal beze změny, standardně do 1. června. Posunutí termínů bylo přijato v souvislosti s pandemií koronaviru.

Kde daň zaplatit?

Daňové přiznání se podává místně příslušnému správci daně, jímž je ten finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti se nemovitá věc nachází. Přiznáváte-li více nemovitých věcí v obvodech územní působnosti více finančních úřadů, podává se daňové přiznání u každého z nich samostatně. Samotné placení daně už je o něco jednoduší. Vše vám pošle finanční úřad sám. Daň můžete zaplatit třemi způsoby: převodem z účtu, poštovní poukázkou nebo osobně na pokladně finančního úřadu.

Jak přesně přiznání podat?

Příslušné formuláře si můžete stáhnout na webu finanční správy. K výpočtu daně je možné využít například internetové kalkulačky. Daňové přiznání můžete podat elektronicky nebo na podatelně místně příslušného finančního úřadu.

Komentáře