Daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitosti) se skládá ze dvou dílčích daní – daně ze staveb a daně z pozemku. Každá z daní má odlišný způsob danění. Povinnost platit tyto daně vzniká na základě vlastnického nebo uživatelského vztahu k majetku a jejich úhrada je vyžadována bez ohledu na příjmy vlastníka.

Základem daně ze stavby a jednotek je výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2, a to podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období. Jde-li o byt nebo o samostatný nebytový prostor, je základem daně výměra podlahové plochy bytu v m2 nebo výměra podlahové plochy samostatného nebytového prostoru v m2 vynásobená koeficientem 1,20. Základ daně z pozemků je buď hodnotový (v Kč) nebo vyjádřený ve fyzických jednotkách (m2) v závislosti na typu pozemku.

Pokud roční daň z nemovitých věcí nepřesáhne částku 5000 Kč,  je splatná najednou, a to do 31. května běžného zdaňovacího období. Pokud je daň vyšší než 5000 Kč, můžete ji splatit ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a 30. listopadu běžného zdaňovacího období. Můžete ji samozřejmě také zaplatit najednou do 31. května.

Pokud celková daň z nemovitých věcí u jednoho poplatníka a u jednoho správce daně činí méně než 30 Kč, daňové přiznání se podává, daň se vyměří, ale nepředepíše se k úhradě.

Kdo MUSÍ podat daňové přiznání?

  • Vlastník pozemku
  • Nájemce nebo pachtýř pozemků
  • Uživatel pozemků není-li např. vlastník pozemku znám
  • Vlastník stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru

Kdo NEPODÁVÁ daňové přiznání?

  • Pokud jste už daňové přiznání podávali
  • Byla daň vyměřena z moci úřední v některém z předchozích zdaňovacích období a nedošlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, nové daňové přiznání nepodáváte a finanční úřad vám sám pošle předpis k zaplacení daně. V takovém případě se tedy vyměří daň k 31. lednu běžného zdaňovacího období ve výši poslední známé daně.
  •  Pokud se pouze změní koeficienty

Dokdy je nutné daňové přiznání podat ?

Daňové přiznání je nutné podat do 1. února 2016. V případě, že se opozdíte, máte ještě tolerovanou lhůtu dalších pěti dní, během kterých Vám ještě nehrozí penále. Opozdíte-li se více, úroky z prodlení činí 0,05 % stanovené daně za každý den, kdy se opozdíte, maximálně však 5 % (nebo 300 000 Kč).

Kde daň zaplatit?

Daňové přiznání se podává místně příslušnému správci daně, jímž je ten finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti se nemovitá věc nachází. Přiznáváte-li více nemovitých věcí v obvodech územní působnosti více finančních úřadů, podává se daňové přiznání u každého z nich samostatně. Samotné placení daně už je o něco jednoduší. Vše vám pošle finanční úřad sám. Daň můžete zaplatit třemi způsoby: převodem z účtu, poštovní poukázkou nebo osobně na pokladně finančního úřadu.

Jak přesně přiznání podat?

Příslušné formuláře si můžete stáhnout na webu finanční správy. K výpočtu daně je možné využít například internetové kalkulačky. Daňové přiznání můžete podat elektronicky nebo na podatelně místně příslušného finančního úřadu.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů