Rezervační smlouva a její náležitosti

Rezervační smlouva a její náležitosti

Ve většině případů procesu prodeje nemovitosti, je rezervační smlouva podstatnou částí. Pro majitele znamená, že kupující má zájem o nemovitost, pro kupujícího, že majitel souhlasí s navrženými podmínkami. Co by ale měla rezervační smlouva obsahovat?

Obě strany by si měli před podpisem smluv zkontrolovat, zda-li jsou údaje spojené s prodejem pravdivé a jestli nevzniknou při prodeji nějaké komplikace – ať už právní či zamlčené vady na nemovitosti. 

Důležité je především zkontrolování totožností (že prodávající je vlastníkem nemovitosti nebo jeho zplnomocněnec), přesná specifikace jednotky a její vymezení na katastru nemovitostí a samozřejmě kupní cena a výše rezervačního poplatku. V případě poplatku je vhodné rozepsat i podmínky vložení a uvolnění z případné úschovy.

Lhůta trvání rezervační smlouva je rovněž důležitá věc, jak pro stranu kupující, tak prodávající – kupující především v dnešní době hojně využívají hypotéčních a jejich vyřízení prodlužuje proces prodej 2-4 týdny v návaznosti na flexibilitě bankovního institutu, kde si kupující vyřizuje hypotéční úvěr.

V případě, že uplyne doba, během níž se měla podepsat kupní smlouva a nedojde k jejímu podpisu ze strany kupujícího, měl by rezervační poplatek připadnout prodávající straně, pokud nebylo dohodnuto jinak.

Rezervační smlouva by měla být v rovnováze, proto by měla být případná penalizace i pro prodávajícího, aby nenastala situace, kdy si během procesu vyřizování hypotéčního úvěru či jiného způsobu financování, prodávající proces nerozmyslel.

Smluvená částka by měla být náhradou za ztrátu spojenou s pozastavením nabídky nemovitosti, případně nákladů spojených s vyřizováním hypotéčního úvěru.

Kupující by měl mít přehled o tom, s kým uzavírá rezervační smlouvu. V případě, že kupující uzavírá smlouvu s realitní kanceláří, měla by mít kancelář podepsanou zprostředkovatelskou smlouvu s prodávajícím. V rezervační smlouvě je sankce pro kupujícího, týkající se situace, že nedojde k prodeji z jeho strany.

V dnešní době je již běžné, že za prodávajícího řeší rezervaci (blokaci) realitní kancelář. Kupující může udělat tu chybu, že si dostatečně neprověří realitní kancelář, složí blokovací depositum, avšak kancelář může dále nabízet nemovitost na prodej.

Kancelář se sice zaručí, že k prodeji nemovitosti již nadále docházet nebude, ale pokud to nebude potvrzeno v rezervační smlouvě, není nic zaručeno. Proto se doporučuje dělat trojstrannou rezervační smlouvu mezi prodávajícím, kupujícím a zprostředkovatelem.

Rezervační smlouva by měla garantovat úspěšný prodej  nemovitosti, ale je zapotřebí si pořádně zkontrolovat podmínky rezervační smlouvy, aby ani jedna ze stran nebyla nemile překvapena.

Komentáře