Revize – povinnost, kterou není radno opomíjet

Revize

V případě, že vlastníme nemovitost, máme ze zákona povinnost provádět pravidelné revize technického zařízení a spotřebičů.

Které revize to jsou?

1.Kontrola a revize elektrických zařízení

Ve zděných obytných a kancelářských budovách ( kanceláře, byty, rodinné a bytové domy ) se musí tato kontrola provádět každých 5 let. Kontrolu smí provádět jen revizní technik, který k tomu má oprávnění tzv. certifikát.

Kontrola elektrického zařízení – činnost prováděná na elektrických zařízení, při které se zjišťuje technický stav el. zařízení (např. zkouškou, měřením, prohlídkou apod.).

Revize elektrického zařízení – činnost prováděná na elektrických zařízení, při které se prohlídkou, měřením a zkoušením zjišťuje stav elektrického zařízení z hlediska jeho bezpečnosti. Součástí revize je vypracování zprávy o revizi.

 1. Výchozí revize – revize prováděná na novém nebo rekonstruovaném elektrickém zařízení před jeho uvedením do provozu.
 2. Pravidelná revize – revize provozovaných elektrických zařízení prováděná pravidelně ve stanovených lhůtách.

Zpráva o revizi elektrického zařízení musí obsahovat :

 • určení druhu revize (výchozí, pravidelná)
 • vymezení rozsahu revidovaného elektrického zařízení
 • soupis použitých přístrojů
 • soupis provrdrných úkonů (prohlídky, měření a zkoušky)
 • soupis zjištěných závad
 • datum zahájení a ukončení revize, vypracování a předání revizní zprávy
 • jméno a podpis revizního technika s jeho evidenčním číslem
 • naměřené hodnoty, pokud nejsou obsaženy v dokladech použitých pro sestavení revizní zprávy

2.Kontrola hromosvodu

Tato kontrola závisí hlavně na stáří hromosvodu. Revizní technik ji provádí většinou až při viditelných nedostatcích.

3.Kontrola a revize plynových spotřebičů a zařízení

Také plynové spotřebiče musí procházet pravidelnou revizí. Plynové spotřebiče se musí kontrolovat každé 3 roky. Revize je často vyžadována také v případě, když bylo zařízení mimo provoz víc jak půl roku, nebo prošlo-li generální opravou. I tyto revize může provádět pouze certifikovaný odborník.

 1. Výchozí revize – tuto je povinna zajistit montážní firma, která provedla montáž plynového zařízení před předáním uživateli. Provádí jí revizní technik. Zprávu o výchozí revizi musí provozovatel uschovat po celou dobu životnosti zařízení.
 2. Provozní revize – provádí se nejméně 1x za 3 roky a má být provedena do konce kalendářního měsíce, ve kterém projde její lhůta.
 3. Servisní prohlídka spotřebičů – každý výrobce plynových spotřebičů doporučuje pravidelnou každoroční servisní prohlídku pro bezporuchový a bezpečný provoz.

Nové plynové spotřebiče, které jsou v záruční době, je servisní prohlídka 1x za rok  – podmínkou držení záruky na plynový spotřebič.

Servisní prohlídky po záruce a prováděná údržba zajistí dlouhodobou funkčnost plynového spotřebiče a jeho efektivní a bezpečný provoz.

4.Kontrola komínu ( spalinových cest )

Jak často se musí kontrolovat a čistit komín? Minimálně jednou za rok. Záleží však na tom v čem a čím topíte.

 1. PLYNNÁ PALIVA – platí pro kotle všech výkonů – 1x za rok čištění, kontrola, výběr
 2. KAPALNÁ PALIVA
  • kotle do 50 KW – 3x za rok čištění, 1x za rok výběr
  • kotle nad 50KW – 1x za rok čištění, kontrola, výběr
 3. PEVNÁ PALIVA       
  • kotle do 50KW – 3x za rok čištění ( celoroční provoz ), 2x za rok čištění ( sezónní provoz ), 1x za rok kontrola, výběr
  • kotle nad 50KW – 2x za rok čištění, kontrola, výběr

Revize spalinových cest se provádí:

 • před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína
 • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
 • před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty
 • po komínovém požáru
 • při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty            

Závěrem je nutné připomenout, že revize je věc, kterou bohužel spousta vlastníků nemovitostí opomíjí, ale je nutné brát na zřetel to, že to zákonná povinnost. Můžete se tak vyhnout nemalým pokutám, a nebo případně i velkým problémům, kdy vám pojišťovna neproplatí škodnou událost (při různých formách pojistných událostí) i když máte uzavřenou pojistku. Bez revizní zprávy je totiž pojistná smlouva neplatná.

Komentáře